Μήνας: Οκτώβριος 2021

Ετοιμάζουμε Το Ιστορικό Σχολείο της Κερασιάς, στολισμένο επετειακά για τα 200 χρόνια από την έναρξη…

θέμα ανεμογεννητριών

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Forinidorida.blogspot.com%2F2021%2F10%2Fblog-post.html%3Ffbclid%3DIwAR3nIGVxvC5NkLTZUT1YToHKbL-AG-cBMlteuJdC1ntYikbL4MnhmKBrZGM&h=AT1lh56e1qR4x4kX_DWOi0yMIWnCD9BvuHLv-_jIkF5SrplA2yfxGTQ6kWGeuDjxwPiJQpzUsDRj07oWEVQuf9TsdJBDKVIEgx3LJegUQvUcxg9elsS5pfROXF7SpBHw7WficgSV__LQdOmCRg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT35QDBzvusyxlFgDsO848RlMpeCMxajyUhFfQqXoRSdXokMCwDGBMX4yhy0IRil0_UIdGPuldDVC_V0QHO9IYxDgwrmpz4JUCxfKguZHjYvsvATw4SjaQBBFZqz9M9QDlLJANRO_3QSVWKyDzO3xWxlQ4ZuyzxQUJPqKxj8nKP7Uk4